August Jakubik

August Jakubik

Ultramaratończyk

 

STATUT TKKF JASTRZĄB

Klubu Rekreacyjno-Sportowego

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb:

w Rudzie Śląskiej

 

ROZDZIAŁ I

 

Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny i zobowiązania organizacyjne

 

§ 1

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę:

„Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb”

oraz stosuje skrót Klub Sportowy „Jastrząb”

 

§ 2

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ruda Śląska 41-709 ul Ratowników 2

a terenem działania jest województwo śląskie

 

§ 3

 

1. Stowarzyszenie jest organizacją samorządną posiadającą osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności.

 

§ 4

 

Określenia użyte w statucie oznaczają:

1/ Stowarzyszenie - Klub Sportowy „Jastrząb”

2/ Związek - Wojewódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach

3/ TKKF - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Warszawie

4/ Walne Zebranie - Walne Zebranie Członków

5/ Zarząd - Klubu Sportowego „Jastrząb”

6/ Komisja - Komisja Rewizyjna

 

§ 5

 

Stowarzyszenie deklaruje przynależność do Związku na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego oraz zobowiązuje się do używania jego godła, barwy i flagi.

a/ Godłem – jest kompozycja liter „TK” na białym polu oraz „KF” na czerwonym polu,

zamknięta z dwóch stron dekoracyjnymi elementami barwy zielonej.

b/ Barwami – są kolory: biały, czerwony, zielony

c/ Flagą – jest prostokątny płat materiału koloru białego z pasem czerwonym w górnej jej części i godłem umieszczonym pośrodku.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie zobowiązuje się do:

a/ zgodnego działania ze statutem oraz uchwałami władz TKKF i Związku TKKF, do którego należy na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego,

b/ niezwłocznej zmiany lub uchylenia uchwały niezgodnej ze statutem lub uchwała związku TKKF w którym jest zrzeszone.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele działania i sposoby ich realizacji

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 

 1. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej oraz udział w sportowej rywalizacji organizowanej przez Związki Sportowe.
 2. Mobilizacja całego społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności, a w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci.
 3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych
 4. Kształtowanie wśród osób fizycznych, zrzeszonych u członków zwyczajnych Związku : patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
 5. Promowanie i organizacja wolontariatu.
 6. Prowadzenie działalności pożytku publicznego przez wykonywanie zadań w sposób społecznie pożytecznych

 

§ 8

 

Realizacja celów – środki działania

 

- realizuje zlecone zadania publiczne w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innej sfery działań publicznych związanych z realizacją celów statutowych

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego,

związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie;

a/ kultury fizycznej i sportu

b/ ochrony i promocji zdrowia

c/ wypoczynku dzieci i młodzieży

d/ rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych

e/ promocji i organizacji wolontariatu

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§ 9

 

Rodzaje członków:

 

Stowarzyszenie zrzesza:

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków uczestników
 3. Członków wspierających

 

§ 10

 

Członek zwyczajny.

 

1. Członkiem zwyczajnym – może być osoba fizyczna, pełnoletnia, nie pozbawiona praw

publicznych i akceptująca statutowe cele towarzyszenia

2. Członek ma prawo :

a/ uczestniczyć w Walnym Zebraniu członków z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym

b/ zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działalność

c/ brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

d/ korzystać z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez władze

3. Do obowiązków członka należy :

a/ przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia

b/ regularne opłacanie składek członkowskich

c/ dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i jego majątek

d/ aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia

 

§ 11

 

Członek uczestnik

 

 1. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia w wieku powyżej lat 13 za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych oraz dyrekcji szkoły do której uczęszcza.
 2. Członek posiada uprawnienia członka zwyczajnego za wyjątkiem uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
 3. Członek uczestnik posiada obowiązki członka zwyczajnego.

 

§ 12

 

Członek wspierający

 

1. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna. zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swego przedstawiciela.

2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 13

 

Nabycie członkostwa

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na członka obowiązana jest :

a/ złożyć na piśmie deklarację przystąpienia

b/ wnieść wpisowe

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia wydaje Zarząd o czym powiadamia ubiegającego się w terminie 1-go miesiąca od dnia otrzymania deklaracji.

 

§ 14

 

Utrata członkostwa

 

1. Członkostwo ustaje na skutek:

a/ wystąpienia

b/ wykreślenia z rejestru członków

c/ wykluczenia

d/ zgonu

e/ likwidacji Stowarzyszenia

f/ utraty praw obywatelskich

2. Wystąpienie – dla zachowania ważności winno być zgłoszone na piśmie i przyjęte przez Zarząd w ciągu 1-go miesiąca. Zarząd może uzależnić przyjęcie wystąpienia od uprzedniego wykonania zaległych obowiązków statutowych lub obowiązków członka władz Stowarzyszenia.

3. Wykreślenie z rejestru członków dokonuje Zarząd po ustaleniu nie opłacania składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy.

4. Wykluczenie następuje po stwierdzeniu nie przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz statutowych lub regulaminów. Przed wykluczeniem należy powiadomić o niewypełnieniu przez niego obowiązków statutowych.

5. Ustanie członkostwa na skutek likwidacji osoby prawnej następuje z dniem podjęcia czynności przez likwidatora osoby prawnej.

 

§ 15

 

 1. O ustaniu członkostwa powiadamia się byłego członka w terminie 14 dni od jego ustalenia przez wysłanie pisemnej informacji na ostatni adres, oficjalnie podany przez byłego członka.
 2. Ustęp 1 nie ma zastosowania przy ustaniu członkostwa na skutek zgonu lub likwidacji Stowarzyszenia.

 

§ 16

 

1. Od decyzji Zarządu o ustaniu członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 1-go miesiąca od daty doręczenia informacji o ustaniu członkostwa.

2. Osoba, której ustało członkostwo ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu w czasie rozpatrywania jej odwołania, popierać je i składać wyjaśnienia.

3. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, odwołujący się nie wykonuje prac i obowiązków statutowych członka.

4. Rozstrzygnięcie Walnego Zebrania dotyczące odwołania jest ostateczne.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

 

§ 17

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są :

a/ Walne Zebranie Członków

b/ Zarząd

c/ Komisja Rewizyjna

 1. Władze ze stałymi organami kolegialnymi.
 2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów i odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym decyduje Walne Zebranie.
 3. Kadencja władz trwa 4-ry lata
 4. Członek władz pełni swą funkcję honorowo z wyjątkiem urzędującego członka Zarządu, którego może powołać Zarząd.
 5. Uczestnictwo w posiedzeniach władz jest obowiązkowe.
 6. Zawiadomienie członka władz o terminie posiedzenia uznaje się także za dokonane, o ile nastąpiło w drodze nadania poleconej przesyłki pocztowej na oficjalnie podany przez niego ostatni adres zamieszkania, przy zachowaniu terminu określonego statutem lub uchwałą właściwej władzy.

 

§ 18

 

 

1. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

a/ rezygnacji

b/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu

c/ odwołania

2. Członek władz może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu władz,

jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem.

3. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz podejmuje

władza, której jest on członkiem.

4. Zawieszenie w czynnościach może obejmować okres do 6-ciu miesięcy

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władzy, władzy tej przysługuje prawo

uzupełnienia swego składu przez powołanie osoby, która uzyskała kolejno największą

liczbę głosów w wyborach do tej władzy, z tym że liczba członków władz pochodzących

kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Gdyby w wyborach do władzy liczba kandydatów nie była większa od liczby osób

wybranych, kooptacji podlega członek Stowarzyszenia uznany przez władzę za osobę

godną pełnienia mandatu.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 19

 

 

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, władną podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 20

 

 

 1. Walne Zebranie zbiera się nie rzadziej niż raz na 2 lata dla przyjęcia sprawozdania władz oraz raz na 4-ry lata, przed upływem kadencji władz urzędujących, dla dokonania wyboru władz oraz ustalenia kierunków działania na okres kadencji.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia delegatów nie później niż na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.
 3. Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności, w pierwszym terminie, co najmniej ½ członków zwyczajnych, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę obecnych członków.
 4. W Walnym Zebraniu udział biorą:

a/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b/ z głosem doradczym – członkowie wspierający, przedstawiciele władz TKKF i Związku oraz zaproszeni goście.

 1. Każdy członek zwyczajny ma 1-den głos.
 2. Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes Zarządu lub jego Zastępca, przeprowadzając wybór Przewodniczącego, dwóch Zastępców i Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zjazdu.
 3. Walne Zebranie obraduje nad sprawami objętymi porządkiem obrad, na podstawie każdorazowo uchwalonego regulaminu, którego projekt przedkłada Zarząd.
 4. Do porządku obrad mogą być wprowadzone sprawy dodatkowe, na podstawie uchwały Walnego Zebrania, podjęte większością kwalifikowaną. Trybem tym nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania i powołanych na nim komisji.
 6. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może kandydować do władz w następnej kadencji.
 7. Walne Zebranie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
 8. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący, Sekretarz i protokolant.

 

§ 21

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

b/ udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości oraz poszczególnym jego członkom.

c/ wybór członków Zarządu w liczbie od 4 do 10 osób.

d/ wybór Komisji Rewizyjnej w liczbie od 3 do 5 osób.

e/ uchwalanie kierunków i programu działania.

f/ odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

g/ rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie ustania członkostwa.

h/ uchwalanie zmiany statutu.

i/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

j/ podejmowanie uchwał o innych sprawach uznanych za konieczne.

k/ wybór delegatów na Zjazd organizacyjny Związku.

 

§ 22

 

 

 1. Walne Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd na żądanie:

a/ poprzedniego Walnego Zebrania.

b/ Zarządu.

c/ Komisji Rewizyjnej.

d/ Związku TKKF, do którego Stowarzyszenie należy na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego.

e/ nie mniej niż ½ liczby członków zwyczajnych.

 1. Żądanie zwołania Walnego Zebrania winno być złożone na piśmie z podaniem przedmiotu obrad oraz jego uzasadnieniem.
 2. Walne Zebranie zwołane jest w terminie 2-ch miesięcy od daty zgłoszenia żądania i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Walne Zebranie nadzwyczajne przeprowadza się według zasad przewidzianych dla Walnego Zebrania Zwyczajnego, zawartych w § 20 ust.2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12.

 

 

 

Zarząd

 

§ 23

 

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swą pracę przed tą władzą.

 

 

§ 24

 

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

2. Ukonstytuowanie się Zarządu następuje w ciągu 7 dni od daty wyboru.

3. Zarząd ustanawia regulamin swego działania, w którym dokonuje podziału zadań, kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków zarządu.

 

§ 25

 

 1. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Posiedzenia są protokołowane.

 1. O terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu, Prezes lub jego Zastępca powiadamia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 2. Prezes lub jego Zastępca zwołuje posiedzenie Zarządu na wniosek:

a/ Komisji Rewizyjnej.

b\ Związku TKKF, do którego Stowarzyszenie należy na prawach członka zwyczajnego w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

§ 26

 

Zarząd zobowiązany jest w terminie 1-go miesiąca od chwili jego wyboru, zawiadomić Sąd Rejestrowy i organ nadzorujący o zmianie w swoim składzie, miejscu zamieszkania członków oraz adresie siedziby władz.

 

§ 27

 

Do kompetencji Zarządu należy:

a/ działanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz.

b/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz Związku TKKF, do którego Stowarzyszenie należy na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego.

c/ uchwalanie budżetu oraz zatwierdzanie bilansu.

d/ ustalanie składek członkowskich.

e/ przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.

f/ składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności.

g/ zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

h/ podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania lub uregulowanych przez Walne Zebranie.

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

§ 28

 

Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą całokształt działalności Związku z wyjątkiem Zjazdu Delegatów.

 

§ 29

 

1. Komisja konstytuuje się na swym pierwszym zebraniu, wybierając Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Ukonstytuowanie się Komisji następuje w ciągu 7 dni od daty wyboru.

3. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu działania.

 

§ 30

 

W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić osoba:

 

a/ będąca członkiem Zarządu lub pozostająca z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

b/ zatrudniona w Związku.

c/ skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 31

 

 1. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami poszczególne czynności mogą wykonywać członkowie Komisji działając na jej zlecenie.
 2. Z posiedzenia Komisji oraz z przeprowadzonych czynności kontrolnych, Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

 

§ 32

 

Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 33

 

Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności i wyników przeprowadzonych kontroli stawiając wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i jego członków.

 

§ 34

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a/ przeprowadzenie kontroli działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa.

b/ wydawanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz żądania wyjaśnień w sprawach wątpliwych.

c/ występowania z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Nadzwyczajnego lub posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań Zarządu niezgodnego z prawem, statutem lub interesem Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Uchwały- zasady podejmowania i warunki ich ważności

 

§ 35

 

 1. Każda władza podejmuje decyzje w formie uchwały.
 2. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu jawnym, jednakże należy stosować głosowanie tajne w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków władzy podejmującej uchwałę.
 3. Wszystkie uchwały winny być protokołowane.

 

§ 36

 

 1. Uchwała podejmowana jest zwykła większością głosów oddanych, przy czym dla jej ważności- wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej.
 2. Zwykła większość głosów występuje wówczas, gdy liczba „za” jest większa o 1 głos od liczby głosów „przeciw”.
 3. Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw”- w głosowaniu jawnym, przeważa głos przewodniczącego posiedzenia, a w głosowaniu tajnym rezultat jest nierozstrzygnięty i wymaga dodatkowego głosowania.
 4. Uchwałę uważa się za przyjętą, jeżeli uzyskała zwykłą większość głosów.

 

§ 37

 

 1. Kwalifikowana większość 2/3 głosów oddanych wymagana jest do podjęcia uchwały w sprawie:

a/ likwidacji Stowarzyszenia,

b/ zmiany statutu,

c/ odwołania członka władz,

d/ zawieszenia w czynnościach członka władz,

e/ uzupełnienia porządku obrad.

 1. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej.
 2. W głosowaniu jawnym za głosy oddane „za”, „przeciw” oraz wstrzymujące się.
 3. W głosowaniu tajnym za głosy oddane uważa się głos „za” i „przeciw”.

 

 

 

 

 

 

 

§ 38

 

Uchwały, podejmowane przez Walne Zebranie zwołane w drugim terminie, są ważne bez względu na ilość osób uprawnionych do głosowania i biorących udział w posiedzeniu.

 

§ 39

 

Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka władz, podejmuje ta władza, której jest on członkiem.

 

§ 40

 

Przy podejmowaniu uchwały dotyczącej członka władz, członek ten nie bierze udziału w głosowaniu.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Reprezentowanie Związku

 

§ 41

 

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu.
 2. Prezesa może zastępować Zastępca Prezesa lub upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.

 

§ 42

 

 1. Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez Prezesa i Skarbnika lub jednego z nich wraz z upoważnionym członkiem Zarządu.
 2. Zarząd w regulaminie swego działania może upoważnić członka Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu.

 

§ 43

 

Do poszczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie.

 

 

ROZDIAŁ VII

 

Wyróżnienia, kary i sankcje organizacyjne

 

§ 44

 

Stowarzyszenie stosuje następujące rodzaje wyróżnień:

a/ pochwała,

b/ dyplom,

c/ nagroda,

d/ odznaczenie honorowe.

 

§ 45

 

 1. Za stwierdzone przewinienie lub niedbalstwo mogą być stosowane kary w postaci:

a/ ostrzeżenia,

b/ nagany,

c/ pozbawienia funkcji,

d/ zawieszenia w prawach członka,

e/ wykluczenie z członkostwa.

 1. Każda władza stosuje kary wobec swoich członków władz, za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków członka władzy.
 2. Zarząd Stowarzyszenia stosuje kary wobec członków zwyczajnych, uczestników i wspierających za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz.

 

 

ROZDIAŁ VIII

 

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 46

 

 1. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku ruchomego wymagają uchwały Zarządu.
 2. Gdy przedmiotem uszczuplenia jest prawo własności nieruchomości lub prawo do właściwego lokalu, względnie prawo wieczystej dzierżawy gruntu zabudowanego lub niezabudowanego- decyzje w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie.
 3. Przekazywanie majątku lub jego wykorzystanie nie może odbywać się na rzecz członka Związku, członka Władz Związku lub pracownika Związku oraz jego osób bliskich- na zasadach innych niż wobec osób trzecich.
 4. Związek nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym- osobom, o których mowa w ust. 3.
 5. Nie stosuje się zakupów lub usług na zasadach szczególnych- od pomiotów, w którym uczestniczą osoby wymienione w ust. 3.
 6. Do osób bliskich dla pracownika, o których mowa w ust. 3, zalicza się:

a/ współmałżonka,

b/ krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej II stopnia,

c/ powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia,

d/ osobę związaną tytułem przysposobienia,

e/ osobę związaną tytułem opieki,

f/ osobę związaną tytułem kurateli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

 

Zmiana Statutu

 

§ 47

 

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania i podlega rejestracji w Sądzie Rejonowym.

 

 

ROZDZIAŁ X

 

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 

§ 48

 

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie.
 2. Uchwała Walnego Zebrania winna ustanowić likwidatora, określić tryb likwidacji oraz wskazać cel- związany z działalnością TKKF-u, na jaki ma być przeznaczony majątek.